Informacije

Podaci o identitetu pružaoca usluga informacionog društva mdbeauty.rs se obavezuje da prilikom obavljanja svoje delatnosti obezbedi uvek dostupne sledeće informacije koje se tiču njegovog identiteta i poslovnih podataka:
 MIKODENTAL DOO
 Šabac, Stojana Novakovića 19
 Email: info@mdbeauty.rs
Kontakt: Tel/fax:   +381 15 345 123 Tel: +381 15 300 261
 Puno poslovno ime: Društvo za proizvodnju i trgovinu MIKODENTAL DOO ŠABAC, STOJANA NOVAKOVIĆA 19
 Datum osnivanja: 12. decembar 1995. Godine
 Registar privrednih subjekata – BD. 60266/2005
 Broj registarskog uloška: 1-15161-00
 Nadležnost: Trgovinski sud u Valjevu
 Poreski identifikacioni broj (PIB) – 100089705
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, na osnovu člana 212 stav 6 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS” br. 30/2010) i člana
192 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ” br. 33/97 i 31/01, „Službeni glasnik RS” br. 30/10), izdalo je 23. novembra 2012.
godine, broj rešenja 515-04-04723/2012-22, dozvolu za obavljenje prometa na veliko – uvoz, izvoz, nabavku, skladištenje i distribuciju, na teritoriji
Republike Srbije, medicinskih sredstava sledećih klasa:
Klasa I, IIb i III, kategorije 03 – dentalna medicinska sredstva
Klasa IIa, kategorije 03 – dentalna medicinska sredstva
kategorije 10 – medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu

Sve pomenute informacije su pružene na način koji omogućava njihovu vidljivost pre otpočinjanja usluge, kao i stalnu dostupnost u toku i nakon pružanja usluge. Adresati ovih informacija nisu samo korisnici usluga odnosno kupci na internetu već i druge zainteresovane strane, kao što su organi državne uprave u svrhe obavljanja svojih službenih ovlašćenja.

Sadržina komercijalne poruke
Cene koje mdbeauty.rs navodi, uvek će biti jasno naznačene. Prodajna cena okarakterisana kao takva biće konačna, po jedinici robe, uključujući sve poreze i druge dažbine. Takođe, vizuelno posmatrano, cene robe ili usluge iskazane su neposredno pored prikaza i opisa proizvoda na veb stranici bestdentalshop.rs, kako bi
kupac sa prosečnom pažnjom mogao povezati koja cena se odnosi na koju vrstu robe odnosno usluge.
Cena za robu ili uslugu koja se nudi na teritoriji Republike Srbije, od strane mdbeauty.rs sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, iskazana je u dinarima. Izuzetno, u slučaju da se roba ili usluga nudi i prekogranično, mdbeauty.rs će cenu isticati i u stranoj valuti na način kojim se potrošaču daje mogućnost da sam izabere valutu u kojoj će se prikazati prodajna cena robe  odnosno usluge iz celokupnog asoritimana mdbeauty.rs.
Uslovi da bi se komercijalna poruka smatrala zakonito saopštenom Komercijalna (ekonomsko propagandna ili marketing) poruka je svaki oblik komunikacije u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu delatnost, sa izuzetkom davanja informacija koje omogućavaju neposredan pristup delatnosti ovog lica, kao i sa izuzetkom davanja bez naknade informacija koje su prikupljene istraživanjima ili na drugi sličan način, o robi, uslugama ili poslovnom ugledu lica koje šalje ili se u njegovo ime šalje poruka. Da bi se iskazivanje komercijalne poruke od strane mdbeauty.rs
smatralo zakonitim, ista će ispunjavati sledeće uslove:
 iz komercijalne poruke nedvosmisleno se može utvrditi da je njen karakter komercijalan, i to u trenutku kada je korisnik usluga primi
 može se jasno utvrditi ko je subjekt komercijalne poruke (mdbeauty.rs) odnosno subjekt u čije je ime je komercijalna poruka sačinjena
 svaki promotivni poziv za slanje ponude iz komercijalne poruke (uključujući popuste i poklone) kao takav biće jasno identifikovan
 uslovi pod kojima se stavlja ponuda oglašena komercijalnom porukom su lako dostupni, prikazani i opisani su na jasan i nedvosmislen način.

Važno je istaći da komercijalna poruka nema karakter ponude, već se ista smatra nekom vrstom poziva na ponudu, a da je kupac taj koji odabirom robe, usluge, količine, načina plaćanja i slanja kao i kroz prihvat unapred sastavljenih ugovornih odredbi vrši ponudu, koju nakon toga mdbeauty.rs prihvata i kupovinu potvrđuje slanjem elektronske poruke kupcu.
Slanje komercijalne ponude fizičkim licima elektronskom poštom
Na zakonitost korišćenja elektronske adrese fizičkih lica kao potencijalnih kupaca i korisnika usluga u svrhe  slanja komercijalne poruke , paralelno se
primenjuju odredbe više zakona u Republici Srbiji. Zakon o elektronskoj trgovini uslovljava slanje komercijalne poruke elektronskim putem, pribavljanjem prethodnog pristanka lica kome je takva vrsta poruke namenjena. Uz to mdbeauty.rs redovno proverava i prihvata povlačenje već datog pristanka ukoliko lice kome se upućuju poruke ne želi više da ih prima.
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o oglašavanju, na sličan način regulišu ovo pitanje.
Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (GDPR), odnosno recitali sadržani u Preambuli ovog akta, pojašnjavaju da se može smatrati da postoji
legitimni interes kod obrade ličnih podataka koja se vrši za potrebe direktnog marketinga, na način što se ovaj vid obrade stavlja u kontekst razumnih očekivanja na strani pojedinca i postojanja prethodnih odnosa između tog pojedinca i pošiljaoca poruke – rukovaoca podacima. Ovakvim rešenjem se značajno relaksira mogućnost slanja komercijalne poruke fizičkim licima kao potencijalnim kupcima. Osim GDPR-a kao opšteg zakona na tu oblast se primenjuje i tzv. E-Privacy direktiva EU, takođe kao lex specialis i detaljnije razrađuje oglašavanje putem elektronske pošte i SMS poruka.